Polityka poufności RODO

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –dalej RODO –zobowiązani jesteśmy poinformować Państwa, że posiadamy Wasze dane osobowe. Informujemy Państwa, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:  

Firma Handlowo Usługowa DELFIN sp. Jawna Michniak

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Rolnicza 18

2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych jest możliwy :

za pośrednictwem poczty tradycyjnej  pod adres: Firma Handlowo Usługowa DELFIN sp. Jawna Michniak 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Rolnicza 18

pod adresem e-mail: delfin.tom@poczta.fm

pod numerem telefonu 84 664 24 34

3. Cele przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

zawarcie i realizacja umowy;

prowadzenie analiz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

sprzedaż produktów i usług oferowanych przez FHU DELFIN sp. jawna Michniak

prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez FHU DELFIN sp. jawna Michniak samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;

dochodzenie roszczeń;

archiwizacja;

udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;

wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na FHU DELFIN sp. jawna Michniak

wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów realizowanych przez administratora lub dostawców administratora, którymi są zapewnienie Państwu optymalnej oferty sprzedażowej produktów administratora lub dostawców administratora, umożliwienie oferowania Państwu pakietów i innych akcji promocyjnych oraz sprzętu, optymalizacja działalności gospodarczej poprzez wykonywanie analiz rynkowych pod kątem sprzedażowym. (na podstawie art.6 ust1 lit. f RODO).

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO);

konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany

 w oparciu o następujące kryteria:

przepisy prawa, które mogą obligować Administratora danych osobowych do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

okres, przez jaki są świadczone usługi;

okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych osobowych;

okres na jaki została udzielona zgoda.

6. Odbiorcy danych

Administrator danych osobowych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, dzięki którym zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane tym podmiotom, tj. dostawcom, dostawcom rozwiązań informatycznych, operatorom systemu płatności, firmom transportowym oraz zapewniającym obsługę przesyłek kurierskich i pocztowych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe, marketingowe.

7. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane:

Informujemy, że posiadacie Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych w celu sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia swoich danych osobowych,

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

żądania usunięcia danych osobowych,

żądania przeniesienia danych do innego administratora danych,

wniesienia sprzeciwu do Administratora danych wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego (skargę wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Informacje dotyczące kwestii formalnych skargi, a także procedury jej rozpatrywania znajdują się na stronie internetowej www.giodo.gov.pl)

8. Podanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

zawierania umów z Administratorem danych osobowych –niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie innych usług skutkuje brakiem możliwości zawarcia w/w. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora danych osobowych, tj. kiedy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nakładających na Administratora danych osobowych obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. dla celów podatkowych lub w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych). W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

9. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO

10. Zautomatyzowanie podejmowania decyzji

Administrator danych osobowych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.